Clermont Society

Street View of Clermont Church

Pastor: Rev. Bheki Dube
Location: Erf1701 Clermont - 20 31st Avenue, Clermont
(GPS 29º48'10"S, 30º53'43"E or 29.802934ºE, 30.895158ºE)

Services: Sunday at 9:30am


"Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka" (Mathewu 21:13).
(It is written, My house shall be called the house of prayer.
Matthew 21:13)

Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume, nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakukucela kuBaba egameni lami aninike khona. (Johane 15:16)
(Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
John 15:16)

Bheka, itabernakele likaNkulunkulu likubantu; uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. (IsAmbulo 21:3)
(Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them.
Revelation 21:3)


Bheka, ngenza konke kube kusha (IsAmbulo 21:5)

(Behold, I make all things new. Revelation 21:5)